Årsmøte 2024 Sleneset båtforening

28.02.2024

REFERAT FRA SLENESET BÅTFORENINGS ÅRSMØTE DEN 10.02. 2024

Link: Referat med vedlegg

Styreleder Helge Oddøy erklærte møte satt kl 1900 og ønsket samtidig alle velkommen til årsmøte.

Totalt var 15 medlemmer, inkludert styre, møtt opp. De oppmøtte fra styret var: Styreleder Helge Oddøy, Nestleder Agnar Olsen, Kasserer Steinar Joakimsen, Styremedlem Frank Hansen, Styremedlem Janne Kari Henningsen, Varamedlem Willy Hansen møtte for Sekretær Thore Thorolvsen.

Som møteleder ble Steinar Joakimsen foreslått og ble enstemmig vedtatt.

Medlemmene Trond Sæteren og Geir Johansen ble forslått til å undertegne protokollen og ble enstemmig vedtatt.

Årsmøteinnkallelsen godkjent og enstemmig vedtatt.

Sakslisten godkjent og enstemmig vedtatt.

Frank Hansen foreslått som møtereferent og ble enstemmig vedtatt.

Bjørghild Sætern og Solfrid Lysjord foreslått til tellekorps og enstemmig vedtatt.

Ingen bemerkninger til Årsberetningen og den ble enstemmig vedtatt.

Ingen bemerkninger til Regnskap og Revisors beretning og ble enstemmig vedtatt

Innkomne forslag: Behandles under punkt 14.

Styrets handlingsplan ble enstemmig vedtatt.

Fastsettelsen av kontingent, årsavgift og andre leieinntekter. Ingen endringer. Enstemmig vedtatt.

Budget 2024: Økningen av vinterleien med 13.000, -. Enstemmig vedtatt.

(Punkt 14) Forslag til endring av vedtekter: Båtforeningens vedtekter §4.4 bokstavene a til og med F. Styrets forslag enstemmig vedtatt.

Valgkomitéens forslag ble enstemmig vedtatt.

EVENTUELLT.

Endring vedtektens § 4-6: Styre i Sleneset båtforening reduseres til 5 medlemmer. Enstemmig vedtatt.

Innleie av Regnskapstjenester: Itillegg til styrets forslag foreslo Geir Johansen at kostnadene skulle være på 12.000, -/år + moms.

Styrets forslag fikk 12 stemmer, Geir Johansens forslag fikk 3 stemmer og falt.

Avtroppende Kasserer og styremedlem Steinar Joakimsen takket for et godt samarbeid med nåværende og tidligere styrer i båtforeningen idet han trekker seg fra styret i foreningen etter mange år.

Til slutt takker styreleder Helge Oddøy for tilliten som valgt leder for neste år. Han takker for fremmøte.

Møte hevet kl 2100.

Frank Hansen

Referent.