Styremøte 5 sept 2022

11.09.2022

Referat fra Styremøte, Sleneset Båtforening den 05.09.2022.

Styret møtte fulltallig: Helge Oddøy, Styreleder.

Agnar Olsen, Nestleder,

Steinar Joakimsen, Kasserer

Thore Thorolvsen, Sekretær

Janne Kari, Styremedlem

Dan-Kristian Larssen, Styremedlem,

Styreleder erklærte møte for satt kl 1805!

Styreleder åpnet med å referere/informere om diverse hendelse i foreningen siden siste styremøte samt redegjøring av dagens saksliste:

Sakslisten: Sak 04/22: Evaluering av årets Vårslæpp

Sak 05/22: Høstens Rekeaften

Sak 06/22; Fastsettelse av kommende Årsmøte-dato.

Sak 07/22: Evaluering av kontrakt med Sleneset Bobilparkering.

Sak 08/22: Innkjøp av nytt telt/eventuelt annen løsning.

Sak 09/22: Innkjøp av propell som dekorasjon.

Sak 10/22: Diverse.

Pins som ble bestilt etter bestillingen som ble tatt opp under Vårslæppet er mottatt og oversendt til de som hadde bestilt.

Huset er utleid til Lovund Laks den 07.09.2022!

Sesongens strømavlesning ble foretatt den 01.09.2022. I den sammenheng ble det satt opp nye merking som klart indikerer hvilket søylenummer hver bås nummer og hvor båteierne skal kople seg på EL. Det har vist seg at det er viss tendens til at noen av båteierne/strømbrukerne kopler seg på EL kontakter etter egent forgodtbefinnende. Dette fører dermed med seg at det blir meget vanskelig, om ikke umulig, å få et korrekt og rettferdig strømforbruk til hver enkel av de som har tilkoplet EL. Styret diskuterte tiltak for å avverge dette og anbefaler at hver båteier som har fått tildelt EL uttak sørger for at ingen andre kan kople seg på. Det er tilgjengelig hengelås på huset så om det er behov for det så kan noen i styre kontaktes.

Det er påmeldt fire (4) nye medlemmer: Frode og Erna Lydersen, Fritidseiendom, Hågaveien 17, Sleneset. og Roger og Bodil Slåtterøy, Moflaget,

Styreleder informerte om at det er sytten (17) av båtplassmedlemmene som ikke har deltatt i sesongens dugnadsarbeid. Disse vil bli tilsendt et krav om å innbetale den vedtekts belagte avgiften på kr 1.000 .

Styreleder ga så ordet til Kasserer som redegjorde for inntekter og utgifter frem til den 01.08.2022. Tallene viser et solid overskudd pr. den 01.08.2022 med et samlet driftsresultat på kr 105.265,35.

SAK 04/22: Evaluering av årets Vårslæpp!

Etter Styres vurdering så ble årets vårslepp et meget vellykket arrangement.

Under krevende værforhold så kan man trykt si at Regattaen ble utført prikkfritt. At det var få båter påmeldt mener Styret var et resultat av usikkerheten som fremdeles rådde angående Corona Pandemien og i den anledning litt kort påmeldings frist.

Styret er også av den formening at festivitetene på fredag og lørdag ble vellykket, og da igjen, været tatt i betraktning! Dette var første året at festen på lørdag ble avholdt i foreningens eget hus. Etter kommentarer fra medlemmer, regattadeltagere og festdeltagere så ble det meget godt mottatt. Styrets innstilling er at fremtidige fest arrangement gjøres på samme måte.

Styret tar kritikk på at det man løp tom for mat under festiviteten på fredags kveld. Dette ble tatt opp med leverandøren av ferdigmaten som har gitt en uforbeholden unnskyldning for at de hadde «rotet det til» med leveransen.

Styre vurdert å kreve inngangsbilletter for begge festkveldene for fremtidige arrangement. Praksisene pr. i dag er at det kun kreves inngangsbillett for lørdagens fest. Det ble ingen konklusjon angående dette, men det ble vedtatt at man tar en vurdering på dette når neste Vårslæpp nærmer seg.

Også økonomisk ble årets Vårslæpp arrangement en suksess, kroner 116.376,30 i brutto inntekt.

SAK 05/22: Høstens Rekeaften!

Det ble enstemmig vedtatt at dato for høstens tradisjonelle Rekeaften skulle settes til den: 22.10.2022. Invitasjon og Informasjon vil bli annonsert på foreningens hjemmeside samt på FB side .

SAK 06/22: Dato for Årsmøte 2023!

For å få med de flest mulig av Styremedlemmene så ble datoen for årsmøte 2023 satt til den 11.02.2023! Dato ble enstemmig vedtatt!

SAK 07/22: Evalueringen av kontrakt mellom Sleneset Båtforening og Sleneset Bobilforening!

Sekretær Thore Thorolvsen ble erklært inhabil og hadde dermed heller ikke stemmerett under styrets behandling av saken.

Da Thore Thorolvsen er driver og eier av Sleneset Bobilparkering ligger det i sakens natur at han måte delta i de diskusjoner og overlegninger som ble gjort. Dette ble godkjent av de fem gjenværende Styremedlemmer!

Sleneset Bobilparkering, ved Thore Thorolvsen, informerte Styre om de erfaringer og disposisjoner som har vært foretatt av Bobilparkeringen i 2022 sesongen. Som en del av avtalen så har Bobilparkeringen foretatt regelmessige inspeksjoner av de fasiliteter som leies, toalett, dusj og klesvaskemaskiner. Bobilparkeringen har leid inn vask og rengjøring av de nevnte fasiliteter.

Fra sesongstart ble døgnprisen satt opp fra kroner 250 til kroner 300. Samtidig ble leieavgiftene til Båtforeningen satt opp til kr 36 /døgn/ bobil. (kroner 36/døgn/bobil utgjør 12% av brutto døgn leie, kr 300)

Styret, uten Thore Thorolvsens stemme, behandlet saken og hadde forslag til endring/tillegg til kontrakten: da innkreving/administrering av leieavgiften fra Bobilparkeringen!

Ettersom det ble reist tvil om rettferdigheten vedrørende leie-avgiften ved siste årsmøte, da i relasjon til hva gjestebåtene betaler, vedtok et enstemmig styre å utarbeide forslag til endring som vil bli lagt frem for avstemming ved kommende årsmøte.

Det vil bli lagt frem to (2) alternative forslag for hvordan innkreving av fremtidig leie-avgift fra Sleneset Bobilparkeringen skal administreres! Forslagene er under utarbeidelse og vil bli presentert for medlemmene under det kommende årsmøte.

SAK 08/22: Innkjøp av nytt telt/eventuelt annen løsning.

Det minste av teltene som har vært oppslått under sommersesongen er demontert og mer eller mindre helt ødelagt av vær og vinden. I den anledning ble det stilt spørsmål fra Styreformann om foreningen bør gå til innkjøp av et nytt telt eller om styret var innstilt på en annen og en mer permanent løsning.

Tanken var da å gjøre en glassoverbygd utevaranda.

En slik overbygd glassveranda vil gi le i vindfulle dager og beskyttelse for nedbør og vil generelt gi mere beskyttet uteplass. Styret var bevisst på at et slik tilbygg vil endre på den eksisterende fasaden og var opptatt av at man skulle innhente flere alternative fasade tegninger for vurdering.

Da dette vil bli et relativt omfattende prosjekt, ble styret enig om å ha prospektet med fasadetegninger og kostnadsoversikt klar for presentasjon for medlemmene på det førstkommende Årsmøte.

SAK 09/22: Innkjøp av propell som dekorasjon.

Det ble lagt frem forslag til innkjøp av en propell for utstilling og dekorasjon på utsiden og i tilslutning til inngangspartiet. Da dette kun ble lansert som et forslag så ble det vedtatt at man skulle få en pris og så eventuelt ta en avgjørelse.

Sak 10/22: Diverse!

Lås og sikkerhet på huset. Det nyinnkjøpte kodelåsen fungerer ikke optimalt. Det vil bli tatt kontakt med leverandøren av kodelåsen for å finne ut hva som eventuelt kan være galt.

Det vil også tatt kontakt med låsleverandører for å få et tilbud på innkjøp og eventuelt utskiftning av alle lås sylinderne på huset.

kl. 19:45 takket Styreleder alle for fremmøte og møte ble hevet!

Referent!

Sekretær T. Thorolvsen