Referat styremøte 2 Feb 2024

07.02.2024

Styremøte i Sleneset Båtforening avholdt i foreningens lokaler den 02.Feb.2024

Følgende av styrerepresentanter til stede: Styreleder Helge Oddøy – Kasserer Steinar Joakimsen – Sekretær Thore Thorolvsen- Styremedlem Frank Hansen - Varamedlem Willy Hansen – Varamedlem Ernst Grønbeck.

Styreleder åpnet møte kl 18:10.

Styreleder åpnet møte med å referer til sakslisten som hadde to ny innkommen saker. Han refererte også til innkommet prisoverslag fra Elektro Helgeland for installasjon av el samt varmeovner i foreningens nye tilbygg (Vinterhagen).

SAK 5/24: Vedtektsendring. Valgkomitéen har oversendt et forslag til styre om at årsmøte skulle behandle en vedtektsendring om å redusere antall styremedlemmer fra seks (6) til fem (5). Etter en del kommentarer ble styret enstemmig enig om å legge frem det innkomne forslaget om vedtekts endringen for årsmøte den 10. Feb.2024.

Som et tillegg til den ovenfornevnte vedtekts endringen forslår et enstemmig styre at følgende tekst legges frem for årsmøte for godkjenning: Dersom ingen av de innvalgte styremedlemmer vil påta seg å være kasserer, gir årsmøtet det sittende styret myndighet til å innleie kasserer/regnskapsfører.

Sak 6/24: Forurensning i småbåthavnen. Innkommet brev fra lokal båteier.

I brever ble det henstillet/forspurt om båtforeningen vil påta seg å informere/oppfordre alle båter eiere som benytter foreningens fortøyningsanlegg pluss alle andre fritids og nyttefartøyer som er fortøyd i Slenesvika om å ikke lense eller tømme oljeholdig eller andre miljøfarlige spillvann over bord.

Styret vedtok enstemmig at Sleneset Båtforening vil utarbeide et skriv med en klar oppfordring til alle båteiere om ikke å lense eller tømme oljeholdig eller andre miljøfarlig spillvann over bord.

Skrivet og oppfordringen vil bli publisert på Sleneset Båtforenings hjemmeside samt som oppslag på foreningens oppslagstavle.

Styret vil samtidig også oppfordret alle fritidsfiskere til å avstå fra å sløye sin fangst i havnen, (Slenesvika). Sløying av fisk tiltrekker seg mye måker og andre fugler og avføringen til fuglene tilsøler båter og biler og kan få ødeleggende konsekvenser for båt kalesjer og bil lakk på de omkring liggende båter og biler.

SAK 7/24: Innkjøp av gensere/t-skjorter for salg!

Styreleder tok opp for drøfting hvorvidt foreningen skulle gå til innkjøp av collage gensere/t-skjorter med foreningens logo, da for vider salg. Etter en del overlegninger ble styret enstemmig enig om at pr. dags dato så skal man ikke gå til innkjøp. Styret vedtok også enstemmig at ved økende interesse fra medlemmer/publikum for disse collage genser og t-skjorter, så kan styre ta en ny vurdere, om man da skal å gå til innkjøp.

Møte avsluttet kl. 19:20.

Referent. Thore Thorolvsen

Sekretær