Styremøte 16 april 2024

08.05.2024

Styremøte avholdt i Sleneset Båtforenings lokale den 16.04.24!

Møtereferat.

Følgende styremedlemmer til stede: Styreleder Helge Oddøy, Nestleder Agnar Olsen, Sekretær Thore Thorolvsen, Styremedlem Janne Kari Henningsen, Styremedlem Frank Hansen. I tillegg møtte Ernst Grønbeck som representant fra Sleneset Lokalutvalg/Havnestyret.

Styreleder åpnet møte kl. 18:00.

Styreleder orienterte om aktiviteter i foreningen siden siste møte. Noen bytter av båtplasser samt oppsigelser. Arbeid med innlegging av strøm i det nye uterom er ikke satt i gang. Konstruksjon og oppsetting av søppelboks-skur. Begge disse jobbene bør ferdigstilles i god tid før Vårsleppet.

SAK 11/24 Årets Vårslæpp!

Musikk til årets vårslepp arrangement er avtalt. Janne Kari vil også i år ta ansvaret med komité på for lørdagens (15.06.24) arrangement. Skjenkebevilling skal ansøkes snarlig.

SAK 12/24 Oppgradering av Grillbua!

To medlemmer av foreningen har tilbudt seg å «pusse opp» Grill bua innvendig. Styret vedtok enstemmig å godta tilbudet. Forberedning for arbeide vil bli gjort av medlemmer av styret.

SAK 13/24 Innkommet klage på foreningens oppfordring vedr. forsøpling av Slenesvika havn!

Klagen fra privat person med egen brygge og båtplass i Slensevika ble mottatt den 07.04.24. Innholdet i klagen gjaldt foreningens publisering på hjemmesiden hvor foreningen oppfordrer og henstiller til alle som benytter Slenesvika om å sørge for at vi holder havnen forurensnings-fri og at man også avstår fra og dumpe fiskeavfall i havnebassenget.

Styret la fram klagen for Lokalutvalgets Havnestyre representant som igjen anbefalte foreningen om å gi et tilsvar til klager, hvor man uttrykte Havnestyrets og Båtforeningens syn på saken. Forslag til tilsvar opplest og enstemmig vedtatt.

Møte hevet kl. 19:10.

Referent: Thore Thorolvsen

Sekretær.