Referat styremøte 04.09.23

07.09.2023

Styremøte, avholdt i båtforeningens lokaler den 04. Sep. 2023!

Følgene styremedlemmer til stede: Styreleder Helge Oddøy, Kasserer Steinar Joakimsen, Sekretær Thore Thorolvsen, Styremedlem Janne Kari Henningsen, Styremedlem Frank Hansen, Varamedlem Willy Hansen. (Nestleder Agna Olsen ikke til stede).

Styreleder ærklærte møte satt kl. 18:05

Styreleder informerte styremedlemmene om diverse hendelse/tiltak som har hendt siden siste styremøte.

Uregelmessigheter ved pengeoverføringer fra I Zettle. ( Den 7/9.Dette er nå tatt vare på)

Ny laser-skriver montert, men fungerer ikke optimalt, skal justeres. (Den 7/9. Dette er nå tatt vare på.)

Musikk for neste års eventuelle Vårslepp.

Båtplass nr 42 oppsagt, men allerede bortleid til ny medlem.

Nye terrasse varmere, en skal erstattes av hus utleier.

Forskjellige dugnader er blitt utført i nevnte tidsperiode.

3 båter i vinteropplag for vinteren 2023/2024, 2 store og en liten.

Kasserer redegjorde for de preliminære utgifter etter bygging av glassveranda og opprettingen/forsterkningen av kaifronten.

SAK 11/23: Evaluering av 2023 åra Vårslepp arrangement.

Som en overordnet konklusjon så mener styret at arrangementet ble gjennomført på en tradisjonell og god måte. Men også i 2023 ble arrangementet negativt påvirket av dårlig vær. Det største pluss var at glassverandaen var ferdig og under de rådende værforholdene, mye regn og vind, så var det bra at arrangementet kunne avholdes innendørs. Det dårlige været medførte at det kun var fire påmeldte båter til regattaen og med en kombinasjon av dårlig vær og lite påmeldte båter ble lørdagens seilregatta avlyst. Kassere redegjorde for de preliminære utgifter og inntekter ved Vårsleppet.

For at man eventuelt skal få et mer sommerlig vær ved neste Vårslepp så vedtok styret enstemmig at 2024 års Vårslepp skal legges til datoene 14. og 15. Juni.

SAK 12/23: Fastsettelse av dato for rekeaften/medlemsfesten 2023!

Det ble enstemmig vedtatt at høstens rekeaften/medlemsfest vil bli avholdt den 21.10.2023.

SAK 13/23: Søknad fra Skjærgårdsgaming om økonomist støtte.

Det ble enstemmig vedtatt å gi et bidrag på kroner 10 000,- til ovenfornevnte organisasjon.

SAK 14/23: Miljøorganisasjon «In the Same Boat» bruk av Båtforeningens fasiliteter.

Ovenfornevnte organisasjon har benyttet foreningens fasiliteter under deres strandryddinger denne sommer sesongen. De fasilitetene det dreier seg om er kaiplasser, bruk av foreningens dusj, toaletter, klesvaskemaskiner og tørketromler. Det har ikke vært etablert noen form for kontakt mellom «In the Same Boat» og Sleneset Båtforening vedrørende betaling av havneavgiften eller avgift for bruk av de andre ovenfornevnte fasiliteter. Styret ble enstemmig enig om at forening skulle oversende et krav på kroner 5 000,- til «In the Same Boat» for bruken av foreningens kaianlegg og andre fasiliteter under sommersesongen 2023.

Etter opplysninger fra lederen av «In The Same Boat» så er ryddesesongen over og det vil bli 5 år før man kommer tilbake til dette område for strandrydding.

SAK 15/23: Bruk av foreningens lokale for sosialt samvær

Under våren 2023 kom det inn en søknad om bruk av foreningens lokaler som sosialt samlingspunkt mellom et tidligere styremedlem av foreningen og en såkalt aktivitetsvenn. I styremøte den 24.04.2023 ble denne søknaden innvilget og nøkkel til foreningens lokaler gitt ut. På møte den 24.04.2023 ble det bestemt at det skulle settes noen betingelser til bruken og det ble også vedtatt at det skulle settes en tidsbegrensing på denne bruken. I brev datert den 30.04.2023 til søker ble det opplyst om at søknaden var innvilget og betingelsene ble også klarlagt i dette brevet. Det er sterke indikasjoner om at intensjonen med søknaden ikke er overholdt samt at tidsfristen utløp den 01.09.2023 har styret derfor enstemmig besluttet å si opp avtalen og kreve nøkkelen tilbake.

Møte hevet kl. 1920.

Referent

Sekretær Thore Thorolvsen